Pravni i drugi opći akti

Statutom vrtića i drugim općim aktima uređuje se: status, ustroj, poslovanje, uvjeti rada, radni odnosi, naplata usluga i dr.

Napomena: uvid na zahtjev

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće, koje ima sedam (7) članova. Predsjednika i tri (3) člana imenuje Grad Split iz reda javnih radnika, jednog člana (1) biraju roditelji djece korisnika usluga, a dva (2) člana biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

- dnevni red sjednica upravnog vijeća: