Javna nabava

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17.03.2011. godine a u skladu s člankom 20.stavak 1., točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03 i 144/10), dužni smo kao javna ustanova koja je obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi objaviti podatke o sklapanju i izvršenju ugovora o javnoj nabavi iskazati u obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2010 godinu pa nadalje.


Između Dječjeg vrtića Marjan kao naručitelja, te gospodarskih subjekata u postupku javne nabave ne postoji sukob interesa sukladno članku 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Pristup informacijama

Dječji vrtić Marjan Split omogućio je pravo na pristupo informacijama temeljem zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 72/03, 144/10, 38/11 i 77/11). Ovim Zakonom uređuje se pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravni i drugi opći akti

Statutom vrtića i drugim općim aktima uređuje se: status, ustroj, poslovanje , uvjeti rada, radni odnosi , naplata usluga i dr.

Napomena: uvid na zahtjev

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće, koje ima sedam (7) članova. Predsjednika i tri (3) člana imenuje Grad Split iz reda javnih radnika, jednog člana (1) biraju roditelji djece korisnika usluga, a dva (2) člana biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

- dnevni red sjednica upravnog vijeća