Obavijesti

September 05, 2017

Obavještavaju se roditelji/skrbnici/udomitelji da sukladno uvjetima i postupcima određenim u Odluci o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Splita br. 26/16) mogu ostvariti pravo na sufinanciranje cijene programa Vrtića za pedagošku 2017./2018. god.

Važno je napomenuti da svi korisnici naših usluga (novoupisani, kao i oni koji su ostvarivali pravo sufinanciranja za prethodnu pedagošku godinu) podnose za svaku pedagošku godinu novi zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje s potrebnom dokumentacijom.

Roditelji/djeca koji ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene predškolskih programa nemaju pravo na povlaštenu cijenu programa privatnih i vjerskih vrtića/jaslica, što znači da roditelji mogu aplicirati SAMO ZA JEDNO PRAVO (ili sufinanciranje cijene vrtića ili za povlaštenu cijenu vrtića).


Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje možete preuzeti kod odgojitelja skupine u kojoj dijete boravi kao i na našoj web stranici u prilogu ovog dopisa. Isto tako u prilogu se nalazi detaljan Naputak o postupku i dokumentima sufinanciranja.

Naputak sufinanciranja

Zahtjev (vrtići sufinanciranje)