Vježbaonica

Dječji vrtić MARJAN, PJ MANDALINA 1991. godine je prvi put imenovana vježbaonicom MZOŠ Republike Hrvatske.

U suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, u DV Mandalina, Put Sv. Mande 11 provodi se stručno pedagoška praksa studenata iz kolegija KINEZIOLOŠKA METODIKA.

Zadaće vježbaonice:
  • upoznavanje s organizacijom rada dječjeg vrtića te zadacima stručnih djelatnika dječjih vrtića
  • uključivanje studenata u odgojno-obrazovni rad prema planu i programu Filozofskog fakulteta
  • osposobljavanje studenata za praktičnu primjenu stručnih metodičkih, pedagoško- psiholoških znanja u odgojno-obrazovnom radu
  • suradnja s Filozofskim fakultetom na izradi godišnjeg plana oglednih i praktičnih aktivnosti

Oblici rada vježbaonice:
  • hospitiranje studenata
  • uzorni rad mentora
  • pojedinačni neposredni rad studenata s djecom
  • analiza provedenog rada

Odgojitelji mentori vježbaonice: Mira Marinac, Lenka Miličević, Verica Buškulić, Dubravka Miloš, Meri Ančić, Vesna Mandić.